Hướng dẫn cập nhật thông tin học sinh eSSM

1/7/2015 10:24:58 AM

Hướng dẫn cập nhật thông tin học sinh eSSM

HƯỚNG DẪN SỬA VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN HỌC SINH

(Dành cho giáo viên chủ nhiệm)

 

 Các đ/c giáo viên chủ nhiệm dò lại thông tin họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh, dân tộc, diện chính sách (Con thương binh, liệt sỹ,bệnh binh, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nghèo theo chương trình 135…) của lớp chủ nhiệm. Trường hợp nào bi sai hoặc thiếu thông tin thì thực hiện sửa và bổ sung như sau:

(Tải về và xem trong tệp đính kèm)